ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVATELSKÝCH ÚDAJŮ

Kdozpracovává Vašeúdaje?
Společnost Portál aukcí s.r.o., IČ 610 55 336, sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, spisová značka C 43811 vedená u Městského soudu v Praze.
JakéVaše osobníúdaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které námposkytujete v souvislosti s využívánímnašich služeb dražebního a aukčníhoportáluwww.portalaukci.cz
Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci do portálu, či které získáme v souvislosti s tím, že používáte naše služby:

• E-mailová adresa
• Heslo v zašifrované podobě
• Název, jméno, příjmení
• Telefonní číslo
• Číslo účtu
• Datum narození
• Datová schránka
• Adresa trvalého bydliště
• Doručovací adresa
• Nepovinné položky v registračním formuláři
• Soubory cookies

PročVaše osobníúdaje zpracováváme?
Důvod, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám umožnili účastnit se elektronických dražeb a aukcí a zajistili tak zvýšenou bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.
Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

• zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
• zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran v případě zájmu (odhlášení z přijímání obchodních sdělení jemožno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru

takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem a obsahových newsletterů

• zodpovězení Vašich dotazů

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
Třetími stranami, kterémohoumít přístup kVašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

• osoby, se kterými máme uzavřenou smlouvu o využití internetové aplikace www.portalaukci.cz, tedy zadavatele dražeb a aukcí, zejména se jedná o Dražebníky, Insolvenční správce, Obce a městské části

(Vaše osobní údaje mohou zobrazit teprve až po Vašem přihlášení do vybrané dražby či aukce);

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovatelských údajů 1.1. 2021

2

• osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
• osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Ministerstvo pro místní rozvoj, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké soubory cookie používáme:

a. Naprosto nezbytné soubory cookie: jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našeho webu. Patří sem například soubory cookie, které vám umožní přihlášení do zabezpečených oblastí webu, použití nákupního košíku nebo využití služeb elektronické fakturace.

b. Analytické/výkonové soubory cookie: umožňují nám rozpoznat a spočítat návštěvníky, stejně jako sledovat, jak se návštěvníci po našem webu během používání pohybují. Díky tomu dokážeme vylepšit způsob, jakým webu funguje – například zajistíme, aby uživatelé snadněji našli, co hledají.

c. Funkční soubory cookie: zajišťují to, že když se na náš web vrátíte, dokážeme vás poznat. Můžeme vám tak přizpůsobit obsah na míru, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například volbu jazyka nebo oblasti).

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, kdy bude Váš účet aktivní a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto
zpracování není potřeba.

Na základě, čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění
Zásady ochrany osobních a dalších zpracovatelských údajů 1.1. 2021

3

povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutýmosobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabámísta a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu kVašim osobnímúdajům, akterás ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostníopatřeníjsoupakpravidelněaktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslemacitlivéúdajejsou při přenosumeziVašímprohlížečemanašimiwebovýmistránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů.Pomozte nám protozajistit bezpečnostVašich údajů tím,žebudete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@portalaukci.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas.
Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně za účelem účasti v elektronických dražbách a aukcích. V případě, že nebudete mít status ověřeného uživatele, tak Vám nebude umožněna účast v elektronických dražbách či elektronických aukcích.
Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovatelských údajů 1.1. 2021

4

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

• Telefonicky na čísle: +420 774 246 076
• Emailemnaadrese: info@portalaukci.cz
• Písemně na adrese: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
• Datovouschránkou ID: rbke8rb

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona může být veškerá komunikace s Vámi monitorována.

levý banner

next prev
Září - 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Partneři
Reality Ihned
Praha 10 Katastr Ihned Lustrace Ihned adSYSTEM Gaudens