Smluvní podmínky pro účastníky řízení

1. Udělení souhlasu

Odesláním osobních údajů pomocí registračního formuláře na stránkách portalaukci.cz uděluje registrující souhlas provozovateli stránek portalaukci.cz ke zpracování osobních údajů a to za následujících podmínek.

2. Podmínky pro zpracování a užití osobních údajů

Tím, že klient sdělí provozovateli portalaukci.cz své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb aukcí, dražeb a výběrových řízení, uděluje tím souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů (e-mail, telefon, fax atd.).
Tento souhlas uděluje klient na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným nebo elektronickým prohlášením doručeným na adresu provozovatele portalaukci.cz. Sdělením elektronických kontaktů, elektronické pošty a telefonního čísla vyslovuje klient souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály portalaukci.cz či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li klient s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů, elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně nebo písemně a sdělí toto společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

3. Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že bude údaje takto získané zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze klientů a jím provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin jednotlivých projektů, obchodních sdělení či propagačních materiálů provozovatele portalaukci.cz anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro jeho potřeby, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu klienta k údajům o jeho osobě je zaručeno.
V případě, že provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., má klient právo požadovat vysvětlení a provozovatel je povinen vzniklý protiprávní stav odstranit.

Reg. číslo provozovatele: 00049964
Identifikace subjektu: Portál Aukcí s.r.o.
IČ subjektu: 61055336

Druh subjektu: Právnická osoba podnikající. Klient v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely zapsání do aukcí, dražeb a výběrových řízení a dokumentů souvisejících s prováděnou aukcí, dražbou a výběrovým řízením a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli dokumentů souvisejících s prováděnou aukcí, dražbou a výběrovým řízením.

4. Závěrečná ustanovení

Smluvní podmínky jsou platné od 20. 6. 2014.

Provozovatel má právo Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Toto je povinen uveřejnit formou oznámení na internetových stránkách Portálu a to po dobu 10 dnů. Nové znění Podmínek platí ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Všechna smluvní ujednání mezi provozovatelem a klientem, která nejsou uvedena v těchto Podmínkách, se řídí Právním řádem ČR, především zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.