Smluvní podmínky k provozování a poskytování služeb

1. Předmět

Předmětem Podmínek je úprava pravidel pro užívání internetového portálu www.portalaukci.cz při provádění elektronických dražeb, aukcí a výběrových řízení.

2. Účastníci

Poskytovatelem je společnost Portál Aukcí s.r.o. se sídlem V olšinách 2300/75 100 00 Praha 10,
IČO 61055336, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 43811, zastoupená panem Janem Křížem, jednatelem, která je provozovatelem internetového portálu www.portalaukci.cz.
(dále jen Poskytovatel)

Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k provádění elektronických dražeb, aukcí nebo výběrových řízení dle zákonů 26/2000 Sb., 120/2001 Sb., 312/2006 Sb., 513/1991 Sb., v platném znění a ostatních relevantních obecně závazných předpisů.
(dále jen Objednavatel)

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz internetového portálu www.portalaukci.cz
s maximálním výpadkem 3 % za rok.

Poskytovatel se zavazuje, že nebude předávat třetím stranám informace o Objednavateli, které mu byly poskytnuty v rámci provozování internetového portálu www.portalaukci.cz. Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat informace třetím stranám o neveřejných aukcích,
dražbách a výběrových řízeních.

Poskytovatel má právo požadovat platbu předem za placené služby poskytované na internetovém
portálu www.portalaukci.cz.

Poskytovatel má právo vyřadit Objednavatele, který umožní třetí osobě vstup do svého profilu za účelem získání neoprávněných informací.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda Objednavateli povolí přístup ke službě internetového portálu www.portalaukci.cz (schválení při registraci) či nikoli.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Objednavatele, který poruší Smluvní podmínky nebo nemá příslušná oprávnění k provozování činnosti.

Poskytovatel je povinen archivovat registrační údaje o účastnících jednotlivých aukcí, dražeb nebo výběrových řízení po dobu nejméně šesti měsíců po skončení soutěžního kola.

Poskytovatel nenese odpovědnost za poskytnutí nepravdivých informací ze strany účastníků, které jsou předány Objednavateli v rámci vnitřního systému na www.portalaukci.cz za účelem přihlášení účastníků do vyhlašované či připravované aukce, dražby nebo výběrového řízení.

4. Práva a povinnosti Objednavatele

Podmínkou využívání služeb internetového portálu www.portalaukci.cz je registrace. Objednavatel je povinen uvést při registraci veškeré požadované údaje a tyto udržovat aktuální, aby byla zajištěna komunikace s Poskytovatelem.

Objednavatel je povinen zaplatit za služby poskytované internetovým portálem www.portalaukci.cz předem a to formou Nákupem kreditů. Kredity za jednotlivé služby se automaticky odečítají a to dle platného ceníku.

Objednavatel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám informace, které se dověděl v rámci užívání služeb internetového portálu www.portalaukci.cz a neposkytne třetím osobám přístup do svého profilu za účelem získání neoprávněných informací.

Objednavatel má právo kdykoli zrušit svou registraci na internetovém portálu www.portalaukci.cz a to zasláním žádosti o zrušení účtu Poskytovateli.

Objednavatel má právo editovat pouze vlastní nabídku.

Objednavatel je plně odpovědný za pravdivost uvedených údajů.

Objednavatel nemá právo užívat internetový portál www.portalaukci.cz k jiným činnostem než ke kterým je určen, šířit obsah příslušné služby a jakkoli zasahovat do technického obsahu.

5. Platební podmínky

Za služby internetového portálu www.portalaukci.cz Objednavatel zaplatí předem a to formou
Nákupem kreditů.

Objednavatel si elektronickou cestou objedná příslušný počet kreditů. Na základě tohoto kroku mu budou zaslány platební údaje. Po připsání finanční částky na účet Poskytovatele bude Objednavateli vystaven elektronický daňový doklad, který bude ke stažení v profilu Objednavatele.

6. Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů o fyzických a právnických osobách společností Portál Aukcí s.r.o. platí ustanovení příslušných zákonů, především zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Společnost Portál Aukcí s.r.o. uchovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační a kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa u fyzických osob nepodnikatelů a obchodní firma, IČ, DIČ, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa u fyzických osob podnikatelů a u právnických osob.

Společnost Portál Aukcí s.r.o. nepředává osobní údaje třetím osobám. Účelem zpracování dat je archivace pro případnou kontrolu ze strany úřadů státních či samosprávných, nabídka inovací stávajících systémů a ostatních obchodů a služeb. Objednáním služby Objednavatel vyjadřuje souhlas k výše uvedenému rozsahu zpracování osobních údajů a zasílání nabídky obchodu a služeb. Objednavatel má právo kdykoliv odmítnout zasílání nabídky obchodu a služeb a to u Poskytovatele.

7. Závěrečná ustanovení

Všeobecné Obchodní podmínky jsou platné od 20. 6. 2014.

Provozovatel má právo Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Toto je povinen uveřejnit formou oznámení na internetových stránkách Portálu a to po dobu 10 dnů. Nové znění Podmínek platí ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Všechna smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Objednavatelem, která nejsou uvedena v těchto Podmínkách, se řídí Právním řádem ČR, především zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.