Všeobecné obchodní podmínky pro zadávání inzerce

1. Provozovatel

Portál Aukcí s.r.o.
se sídlem: V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10,
IČ: 61055336,
zapsaná Městským soudem v Praze, spisová značka 43811,
bankovní spojení:  2107740024/2700
je provozovatelem internetového portálu www.portalaukci.cz
(dále jen Provozovatel).

Provozovatel je oprávněn poskytovat datový prostor portálu www.portalaukci.cz zadavateli za účelem zadávání inzerce.

2. Zadavatel

Zadavatelé jsou dražebníci, exekutoři, samospráva, soudy, notáři, insolvenční správci, realitní kanceláře, fyzické osoby nepodnikatelé, fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby, kteří si zakoupí datový prostor portálu www.portalaukci.cz (dále jen Portál) za účelem inzerce (dále jen Zadavatelé).

Zadavatel si za účelem zadávání inzerce kupuje datový prostor Portálu.

3. Předmět

Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi Provozovatelem serveru www.portalaukci.cz a Zadavatelem inzerce na Portálu.

4. Registrace

Podmínkou objednávky a následného nákupu datového prostoru je registrace, ke které dochází elektronickou cestou, tj. vyplněním registračního formuláře na stránkách Portálu.

Samotná registrace je bezplatná.

Odesláním registračního formuláře Zadavatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se, že se bude těmito Podmínkami řídit.

5. Kreditový systém

K nákupu datového prostoru za účelem zadávání inzerce dochází prostřednictvím kreditového systému.

Zadavatel si zakoupí kredity v minimálním množství 100, maximální množství není omezeno. Platnost kreditů je jeden rok, přičemž lhůta jejich platnosti počíná běžet od připsání odpovídající finanční částky na účet Provozovatele. Již uhrazená částka za kredity je nevratná a to i v případě, že došlo k jejich propadnutí.

Provozovatel vystaví daňový doklad po připsání finanční částky na účet, který je uveden v bodu 1 těchto Podmínek a odešle jej elektronickou cestou na kontakt, který Zadavatel uvedl při registraci.

Zadávání inzerce je placená služba. Výše poplatku za zveřejnění inzerce se řídí platným ceníkem uveřejněným na internetové adrese: www.portalaukci.cz/cenik-inzerce.html

 


6. Zadávání a realizace inzerce

Inzerce je zadávána pomocí vnitřního účtu Zadavatele. Pro zveřejnění inzerce na Portále je nutná aktivace vloženého inzerátu.

Vloženou inzerci může Zadavatel z internetových stránek kdykoli odstranit.

7. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby s maximálním výpadkem 3 % za rok.

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne třetím stranám ani zpracovatelům dat žádné informace, které by mohly být zneužity v obchodním styku.

Provozovatel má právo požadovat od Zadavatele doložení dokladů, které ho opravňují k dané inzerci. V případě porušení tohoto bodu Všeobecných obchodních podmínek má Provozovatel právo danou inzerci z internetových stránek Portálu odstranit. Zadavatel nemá nárok na náhradu škody, která by odstraněním inzerce vznikla.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzerci, která neodpovídá charakteru Portálu, je hanlivá, nepravdivá, mohla by poškodit oprávněné zájmy třetích stran nebo je v rozporu s Právním řádem ČR.

Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost služby z důvodu zásahu třetích stran nebo vyšší moci, např. živelné pohromy, napadení serverů, výpadek elektrického proudu, telekomunikační sítě.

Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost služby z důvodu pochybení při vkládání inzerce ze strany Zadavatele.

8. Práva a povinnosti Zadavatele

Zadavatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace a komunikace s Provozovatelem a udržovat tyto kontaktní údaje aktuální.

Zadavatel zadává inzerci pod vlastním uživatelským jménem, které uvedl při registraci a nemá právo umožnit třetím osobám jakékoli přístupy do aplikace. V případě porušení tohoto bodu bude Provozovatelem tento účet zablokován. Takovéto jednání Zadavatele je považováno za hrubé porušení Podmínek.

Zadavatel je plně odpovědný za obsahovou stránku vložené inzerce. Zadavatel je povinen zdržet se vkládání jakéhokoli obsahu, který by

- nesouvisel s věcným charakterem Portálu
- byl urážlivý nebo hanlivý
- byl nepravdivý či jakkoli zavádějící
- jež by mohl poškodit oprávněné zájmy třetích stran
- byl v rozporu s dobrými mravy a Právním řádem ČR

V takovém případě má Provozovatel právo tento obsah z Portálu odstranit.

Zadavatel má právo kdykoli zrušit svou registraci na Portálu a to prostřednictvím žádosti, kterou zašle Provozovateli. Zadavatel nemá právo na vrácení alikvotní částky za nákup kreditů.

9. Ukončení poskytování datového prostoru

Provozovatel má právo ukončit poskytování datového prostoru z důvodu hrubého porušení Podmínek ze strany Zadavatele.

V tomto případě neodpovídá Provozovatel za případnou škodu, která Zadavateli vznikne.

V tomto případě Zadavatel nemá nárok na vrácení alikvotní částky za nakoupené kredity.

10. Reklamace

Zadavatel má právo, v případě pochybení na straně Provozovatele, uplatnit reklamaci.

Pochybením Provozovatele se rozumí např. nepřipsání kreditů na účet Zadavatele, vystavení neúplné faktury za nákup kreditů, nezobrazení inzerce apod.

Zadavatel může uplatnit reklamaci do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil výše uvedená pochybení.

Provozovatel vyřeší reklamaci ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla oprávněně uplatněna.

11. Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů o fyzických a právnických osobách Provozovatelem platí ustanovení příslušných zákonů, především zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Provozovatel uchovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační a kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa u fyzických osob nepodnikatelů a obchodní firma, IČ, DIČ, fakturační a kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa, datová schránka a web u fyzických osob podnikatelů a u právnických osob.

Provozovatel nepředává osobní údaje třetím osobám. Účelem zpracování dat je archivace pro případnou kontrolu ze strany úřadů státních či samosprávných, nabídka inovací stávajícího systému a ostatních souvisejících nabídek.

Objednáním služby Zadavatel vyjadřuje souhlas k výše uvedenému rozsahu zpracování osobních údajů a zasílání výše uvedených nabídek.

12. Závěrečná ustanovení

Všeobecné Obchodní podmínky jsou platné od 20. 6. 2014.

Provozovatel má právo Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Toto je povinen uveřejnit formou oznámení na internetových stránkách Portálu a to po dobu 10 dnů. Nové znění Podmínek platí ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Všechna smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Zadavatelem, která nejsou uvedena v těchto Podmínkách, se řídí Právním řádem ČR, především zák. č. 513/1991 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.