Dražba souboru stavebních pozemků v obci Trnová, Praha-západ

Trnová
Trnová
0031701-535DDE2018
Dobrovolná
Anglická
1) Ing. Richard Jasinský, 2) GRM Insolvence, v.o.s.
ukončená
Nejnižší podání54 800 000 Kč
6 400 000 Kč
50 000 Kč
54 850 000 Kč
ano
Podrobné informace
26.06.2018
www.portalaukci.cz/rexim
10:00
2107747330/2700
Prohlídky
28.05.2018 v 15.00 hod
05.06.2018 v 10.00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona Dražební vyhláška
ikona Kartografická mapa-celkový pohled
ikona Katastrální mapa parcel podle vlastnictví ins. dlužníků
ikona Katastrální mapa parcel-celkový pohled
ikona List vlastnictví č. 797-FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o.
ikona List vlastnictví č. 805-HGF DEVELOPMENT s.r.o.
ikona Ortofoto mapa-celkový pohled 1
ikona Ortofoto mapa-celkový pohled 2
ikona Prohlášení společnosti S.O.N.Y. k ČOV
ikona Registrace a čestné prohlášení účastníka-fyzická
ikona Registrace a čestné prohlášení účastníka-právnická
ikona Registrace a čestné prohlášení účastníka-SJM
ikona Registrace a čestné prohlášení účastníka-společné
ikona Znalecký posudek
ikona Znalecký posudek-Dodatek č. 1
Popis
Vlastník předmětu dražby: A/  Insolvenční dlužník, společnost HGF DEVELOPMENT s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 ...

Vlastník předmětu dražby:

A/  Insolvenční dlužník, společnost HGF DEVELOPMENT s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, IČ: 27230392, je vlastníkem souboru nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 805 pro katastrální území Trnová u Jíloviště, obec Trnová, okr. Praha-západ.

B/  Insolvenční dlužník, společnost FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., Vodňanského 1184/1, 169 00 Praha 6-Břevnov, IČ: 27116255, je vlastníkem souboru nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 797 pro katastrální území Trnová u Jíloviště, obec Trnová, okr. Praha-západ.

Popis předmětu dražby – list vlastnictví 805 - vlastník HGF DEVELOPMENT s.r.o.

Předmětem dražby je soubor pozemků, který se nachází v obci Trnová u Jíloviště v blízkosti stávající rezidenční zástavby cca 1,5 km od sjezdu z rychlostní komunikace č. 4 směrem z Prahy na Příbram. Obec Trnová má 145 obyvatel a nachází se v okrese Praha-západ. Lokalita je velmi dobře dostupná automobilem.

Pozemky jsou v současné době nevyužívané a zarostlé náletovou zelení. Pozemky jsou v katastru nemovitostí převážně jako orná půda v zemědělském půdním fondu, pouze Pozemky 139/15 a 140/216 jsou evidovány v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Dle Územního rozhodnutí Stavebního úřadu Městského úřadu Mníšek pod Brdy č. j. SÚ 9977/08-836/2008-Min ze dne 20. 11. 2008 a Stavebního povolení Odboru dopravy Městského úřadu Černošice č. j. MEUC–0062589/2009-Se ze dne 2. 3. 2010 a Protokolu o místním šetření č.j. Trnová 4619/2014 ze dne 13. 2. 2014 je na pozemcích povolena výstavba inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu rodinnými domy. Předpokládané využití pozemků je tedy obytná zástavba v souladu s již existujícími k datu ocenění platnými rozhodnutími správních orgánů a závaznými regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území sídelního útvaru Trnová.

V současné době je projednáván nový návrh územního plánu obce Trnová sp. zn. uup:51098/2012/Vr/Trno, č.j. MUCE 11999/2018 OUP, u pořizovatele Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Riegrova 1209, 252 28  Černošice. V novém návrhu územního plánu jsou pozemky obou navrhovatelů zařazeny do zastavitelné plochy Z14 s tím, že:

a)           V 1. etapě zástavby se zařazují všechny v novém návrhu územního plánu Trnová vyjma plochy Z14, přičemž pozemky HGF DEVELOPMENT s.r.o. jsou vymezeny v Z14;

b)           Zastavitelná plocha Z14 může být realizována až po vyčerpání (rozuměj zastavění) 80 % součtu výměry zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09;

c)            Povolení pro stavby jednotlivých rodinných domů je vázáno na podmínku realizace kapacity a vyhovující technického vybavení a dopravní obsluhy, zajištění vyhovujícího zásobování pitnou vodou, zajištění vyhovující kapacity čistírny odpadních vod;

d)           Povolení pro stavby jednotlivých rodinných domů je vázáno na podmínku vybudování obecního úřadu s nezbytným technickým zázemím a vybudování mateřské školy na Z16;

e)           Povolení pro stavby jednotlivých rodinných domů je vázáno na podmínku vybudování dětského hřiště, víceúčelového sportovního hřiště a vysázení zeleně na Z18;

Proti novému návrhu územního plánu Trnová byly včas uplatněny navrhovatelem 1 a navrhovatelem 2 písemné připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona s tím, že podmínky a) až e) výše musí být z návrhu územního plánu vypuštěny, neboť nelze ukládat nové povinnosti a podmínky nad rámec dřívějších závazných rozhodnutí ve smyslu Územního rozhodnutí č.j. SÚ 9977/08-836/2008-Min ze dne 20.11.2008 ve spojení se Stavebním povolením č.j. MEUC-0062589/2009-Se ze dne 2.3.2010 ve spojení s Protokolem o místním šetření č.j. 4619/2014 ze dne 13.2.2014.

V obci Trnová jsou k dispozici vodovodní řad, kanalizace a rozvod elektrické energie. Pozemky jsou umístěny v rámci rozvojového území určeného pro obytnou zástavbu rozděleného páteřní komunikací na jižní a severní část. V jižní části obytné zóny jsou k datu ocenění pozemky stavebně připravené, byly zde vybudovány komunikace, přípojky inženýrských sítí pro jednotlivé stavební parcely a veřejné osvětlení. V severní části jsou inženýrské sítě v rámci rozvojové zóny rozvedeny pouze na pozemku p. č. 140/4, který je ve vlastnictví společnosti FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o.. Připojení oceňovaných pozemků k inženýrským sítím a stávající komunikaci by, dle původního záměru, mělo být realizováno právě přes pozemek p. č. 140/4.  

Pozemky nejsou v současné době napojeny, i s ohledem na jejich charakter, na stávající systém inženýrských sítí. Nejbližší rozvody jednotlivých inženýrských sítí se nacházejí na pozemku p. č. 140/4 případně v páteřní komunikaci obytné zóny, která je ve vlastnictví Středočeského kraje a částečně ve vlastnictví společnosti FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. Pozemky je možné napojit na elektřinu, vodovod a kanalizaci. Splašková kanalizace je svedena do místní čistírny odpadních vod, jejíž kapacita ale nepostačuje plnému osídlení plánované obytné zóny. Je nutné rozšíření a intenzifikace provozu ČOV Trnová, přičemž vlastník vodovodní a kanalizační infrastruktury společnost SONY International Proprietary Limited, ID: 033010, Global Gateway 20, Rue de la Perle, Providence Mahe, Seychelly, vydal prohlášení, že má zájem poskytnout a zajistit všem potenciálním zájemcům a nabyvatelům pozemků, které budou předmětem prodeje ve veřejné dražbě HGF Development s.r.o. a FONTANA DEVELOMPENT s.r.o., přístup a připojení k této infrastruktuře za standardních podmínek a obvyklou cenu v daném odvětví s tím, že se společnost S.O.N.Y International Proprietary Limited se zavazuje s potenciálními zájemci a budoucími nabyvateli těchto pozemků jednat o možnosti a způsobu jejich připojení do infrastruktury, přičemž se zavazuje  nezneužít svého strategického postavení a neklást si v souvislosti s touto svou činností a svým postavením nepřiměřené podmínky. Zásobování teplem není v dané lokalitě řešeno.

Aktuálně nejsou pozemky zasíťovány, a není vyřešeno jejich dopravní napojení na stávající síť komunikací. V případě využití tohoto území pro účely výstavby objektů pro bydlení bude třeba vyřešit a provést kompletní napojení pozemků na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu v souladu s požadavky navrhované zástavby.

 

Popis předmětu dražby – list vlastnictví 797 - vlastník FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o.

Předmětem dražby je soubor pozemků, který se nachází v obci Trnová u Jíloviště v blízkosti stávající rezidenční zástavby cca 1,5 km od sjezdu z rychlostní komunikace č. 4 směrem z Prahy na Příbram. Obec Trnová má 145 obyvatel a nachází se v okrese Praha-západ. Lokalita je velmi dobře dostupná automobilem.

Pozemky jsou rovinaté nebo mírně svažité severním směrem. Okolí pozemků tvoří zemědělské pozemky a stávající residenční zástavba.

Dle Územního rozhodnutí Stavebního úřadu Městského úřadu Mníšek pod Brdy č. j. SÚ 9977/08-836/2008-Min ze dne 20. 11. 2008 a Stavebního povolení Odboru dopravy Městského úřadu Černošice č. j. MEUC–0062589/2009-Se ze dne 2. 3. 2010 a Protokolu o místním šetření č.j. Trnová 4619/2014 ze dne 13. 2. 2014 je na pozemcích povolena výstavba inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu rodinnými domy. Předpokládané využití pozemků je tedy obytná zástavba v souladu s již existujícími k datu ocenění platnými rozhodnutími správních orgánů a závaznými regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území sídelního útvaru Trnová.

V současné době je projednáván nový návrh územního plánu obce Trnová sp. zn. uup:51098/2012/Vr/Trno, č.j. MUCE 11999/2018 OUP, u pořizovatele Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Riegrova 1209, 252 28  Černošice. V novém návrhu územního plánu jsou pozemky obou navrhovatelů zařazeny do zastavitelné plochy Z14 s tím, že:

a)           V 1. etapě zástavby se zařazují všechny v novém návrhu územního plánu Trnová vyjma plochy Z14, přičemž pozemky HGF DEVELOPMENT s.r.o. jsou vymezeny v Z14;

b)           Zastavitelná plocha Z14 může být realizována až po vyčerpání (rozuměj zastavění) 80 % součtu výměry zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09;

c)            Povolení pro stavby jednotlivých rodinných domů je vázáno na podmínku realizace kapacity a vyhovující technického vybavení a dopravní obsluhy, zajištění vyhovujícího zásobování pitnou vodou, zajištění vyhovující kapacity čistírny odpadních vod;

d)           Povolení pro stavby jednotlivých rodinných domů je vázáno na podmínku vybudování obecního úřadu s nezbytným technickým zázemím a vybudování mateřské školy na Z16;

e)           Povolení pro stavby jednotlivých rodinných domů je vázáno na podmínku vybudování dětského hřiště, víceúčelového sportovního hřiště a vysázení zeleně na Z18;

Proti novému návrhu územního plánu Trnová byly včas uplatněny navrhovatelem 1 a navrhovatelem 2 písemné připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona s tím, že podmínky a) až e) výše musí být z návrhu územního plánu vypuštěny, neboť nelze ukládat nové povinnosti a podmínky nad rámec dřívějších závazných rozhodnutí ve smyslu Územního rozhodnutí č.j. SÚ 9977/08-836/2008-Min ze dne 20.11.2008 ve spojení se Stavebním povolením č.j. MEUC-0062589/2009-Se ze dne 2.3.2010 ve spojení s Protokolem o místním šetření č.j. 4619/2014 ze dne 13.2.2014.

Inženýrské sítě se nacházejí v dostupných vzdálenostech. Bude provedeno zasíťování těmito sítěmi: vodovod, kanalizace, elektřina a telefon. V rámci celého území budou provedeny nové komunikace. Na pozemcích jsou částečně provedeny inženýrské sítě a komunikace. Jsou provedeny hlavní páteřní rozvody vodovodu, splaškové kanalizace a elektřiny pod komunikacemi, přičemž jednotlivé přípojky k pozemkům nejsou provedeny.

Pozemky je možné napojit na elektřinu, vodovod a kanalizaci. Splašková kanalizace je svedena do místní čistírny odpadních vod, jejíž kapacita ale nepostačuje plnému osídlení plánované obytné zóny. Je nutné rozšíření a intenzifikace provozu ČOV Trnová, přičemž vlastník vodovodní a kanalizační infrastruktury společnost S.O.N.Y. International Proprietary Limited, ID: 033010, Global Gateway 20, Rue de la Perle, Providence Mahe, Seychelly, vydal prohlášení, že má zájem poskytnout a zajistit všem potenciálním zájemcům a nabyvatelům pozemků, které budou předmětem prodeje ve veřejné dražbě HGF Development s.r.o. a FONTANA DEVELOMPENT s.r.o., přístup a připojení k této infrastruktuře za standardních podmínek a obvyklou cenu v daném odvětví s tím, že se společnost S.O.N.Y International Proprietary Limited se zavazuje s potenciálními zájemci a budoucími nabyvateli těchto pozemků jednat o možnosti a způsobu jejich připojení do infrastruktury, přičemž se zavazuje  nezneužít svého strategického postavení a neklást si v souvislosti s touto svou činností a svým postavením nepřiměřené podmínky.

Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře

REXIM REALITY s.r.o

Jan Ing. Kříž
Tel.: 739110177
next prev
Únor - 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Partneři
Reality Ihned
Praha 10 Katastr Ihned Lustrace Ihned adSYSTEM Gaudens